Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Joden als religieuze gemeenschap is natuurlijk ook de vraag van belang of en in hoeverre door verminderden godsdienstzin ook in gemeenten met meer dan tien Joodsche mannen dit gemeenteleven mogelijk is, doch daar deze vraag statistisch niet te beantwoorden valt, blijft zij hier buiten beschouwing.

Feitelijk zijn de Joden in plaatsen, waar zij in zóó geringen getale leven als uit deze cijfers blijkt, afgesneden van de overige Nederlandsche Joodsche gemeenschap.

De op het punt van de verspreiding der Joden geleverde cijfers toonen aan, dat buiten de zeven gemeenten, waarin het meerendeel der Joden woont, het reservoir, waaruit geput zou kunnen en moeten worden om de stedelijke Joodsche bevolking te vernieuwen te klein is geworden om hiertoe dienstig te zijn.

De positie en de toekomst van het Nederlandsche Jodendom worden beheerscht door den omvang der geboorten. De sterfte heeft in dit opzicht veel minder beteekenis. De gunstiger sterfte waardoor de Joden zich van de overige groepen onderscheidden, zal niet weer gunstiger worden, in elk geval niet in die mate, dat zij voor hun toekomst nog veel gewicht in de schaal legt. Bovendien, de cijfers omtrent Amsterdam toonen aan, dat bij de Joden in dit opzicht reeds het hoogtepunt bereikt is en andere groepen op weg zijn hen in te halen of hebben ingehaald.

Doch juist op het beheerschende punt is de toestand voor de Nederlandsche Joden ongunstig. Niet slechts, dat hun geboorte achterblijft bij de algemeene geboorte, enkele factoren doen verwachten, dat de geboorte nog verder zal dalen. De voornaamste der demografische factoren zijn: het geringer aantal huwende Joodsche vrouwen met Joodsche mannen tengevolge van het in toenemende mate gemengd huwen door Joodsche mannen; het dalend aantal aan de procreatie deel hebbende vrouwen; de geringer vruchtbaarheid der huwelijken; de toeneming van het gemengd huwelijk ook bij de vrouwen; het verlies van geboorten door het gemengde huwelijk.

Uit de hiervoren gegeven cijfers is gebleken, dat al deze omstandigheden tezamen reeds tot een punt hebben geleid, waarop nog verdere daling valt te verwachten.

Sluiten