Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

L.S.

Nu de verordeningen der voormalige Gewestelijke en Plaatselijke Raden door provinciale verordeningen zijn vervangen dan wel — voor zoover dit op 1 Januari 1935 niet het geval was — met ingang van dezen datum automatisch buiten werking zijn gesteld, doet zich — mede in verband met de omstandigheid, dat de provinciale wetgeving herhaaldelijk wijziging heeft ondergaan — de behoefte gevoelen aan een verzameling van alle sinds de instelling der Provincie Oost-Java tot stand gekomen en thans nog van kracht zijnde verordeningen met de daarbij behoorende nadere regelingen.

Deze verordeningen en regelingen zijn geredigeerd, zooals zij op het oogenblik, dat deze verzameling het licht ziet, luiden. Voor zoover de oorspronkelijke teksten wijziging en/of aanvulling hebben ondergaan, is daarvan ter plaatse melding gemaakt onder opgave van de tijdstippen, waarop de wijzigingen en aanvullingen in werking zijn getreden. Ten aanzien van de oorspronkelijke wetgeving waren deze vermeldingen uiteraard niet noodig, aangezien dit uit den tekst in verband met den datum van afkondiging reeds blijkt. Tevens is bij elke aanvulling en/of wijziging aangegeven, in welk Provinciaal Blad of in welk Bijvoegsel van dat Blad — althans voor zoover in een van beide opgenomen die aanvulling en/of wijziging in extenso is weer te vinden.

Uitdrukkelijk moge er de aandacht op worden gevestigd, dat uitsluitend diè verordeningen en regelingen zijn opgenomen, welke op onderstaanden datum nog van kracht waren. Alle sedert de instelling der Provincie Oost-Java in het leven geroepen verordeningen en regelingen, welke weder werden ingetrokken of door andere achterhaald dan wel reeds automatisch zijn vervallen, komen niet in deze verzameling voor.

Uitgegeven te Soerabaja, den 30sten Mei 1936.

Afkortingen.

P.B. Provinciaal Blad van Oost-Java.

B.P.B. Bijvoegsel van het Provinciaal Blad van Oost-Java.

Afg. Afgekondigd in het.

Opg. Opgenomen in het.

i.w.g. in werking getreden.

Sluiten