Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI

Blz.

(district Djabakotta, Regentschap Soerabaja, Residentie Soerabaja) ^94

Verordening tot bescherming van den onderzeeschen telegraafkabel van Blimbingsari (district Rogodjampi, Regentschap Banjoewangi, Residentie Besoeki) naar Tjandikesoema (Bali) en van het landeinde daarvan bij Blimbingsari 496

VETERINAIRE DIENST.

Melkverordening Provincie Oost-Java.

Verordening op de melkerijen alsmede den handel in en den verkoop van melk in de Provincie Oost-Java buiten de gebieden der Stadsgemeenten 498

Besluit van het College van Gedeputeerden, houdende bepaling van den datum van inwerkingtreding van de Melkverordening Provincie Oost-Java 516

Besluit van het College van Gedeputeerden, houdende bepaling van den datum van inwerkingtreding van de verordening van 13 September 1934 tot wijziging van de Melkverordening Provincie Oost-Java 517

Besluit van den Provincialen Raad, houdende voorschriften ter uitvoering van het bepaalde in het eerste lid van artikel 25 der Melkverordening Provincie Oost-Java.... 518

Reglement voor den Provincialen Veeartsenijkundigen

Dienst in Oost-Java 521

Besluit van het College van Gedeputeerden, houdende aanwijzing van plaatsen binnen Oost-Java voor toelating van buiten Nederlandsch-Indiƫ aangevoerd vee 530

Verordening betrekkelijk de bijzondere vrijwillige tuberculosebestrijding onder het melkvee in de Provincie Oost-Java 533

Instructie voor de veeartsen bij den Provincialen Veeartsenijkundigen Dienst ter zake van de uitvoering der Verordening betrekkelijk de bijzondere vrijwillige tuberculosebestrijding onder het melkvee in de Provincie OostJava 536

Sluiten