Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII

Blz.

Veeteeltverordening Provincie Oost-Java.

Verordening op het laten losloopen, castreeren, keuren en slachten van mannelijk rundvee in de Provincie Oost-Java 544

Besluit van den Provincialen Raad, houdende aanwijzing van gebieden, waar de Veeteeltverordening Provincie Oost-Java niet van toepassing is 549

Besluit van den Gouverneur ter uitvoering van artikel 7 der Veeteeltverordening Provincie Oost-Java 551

Veetellingverordening Provincie Oost-Java.

Verordening op de telling van runderen, buffels, paarden, geiten en schapen in de Provincie Oost-Java 552

Besluit van den Gouverneur ter uitvoering van de artikelen 5, eerste lid, 6, en 7, tweede en derde lid, der Veetellingverordening Provincie Oost-Java 559

VERKIEZING VAN LEDEN VAN DEN PROVINCIALEN RAAD.

Stemkantoorverordening Oost-Java.

Verordening tot uitvoering van artikel 12, lid 2, der Java Provincie-Kiesordonnantie, regelende de nadere inrichting van het Stemkantoor voor de verkiezing van leden van den Provincialen Raad van Oost-Java, zoomede het bedrag der zittinggelden voor de leden van dat kantoor 560

Besluit van den Gouverneur, houdende aanwijzing van de localiteit, waarin het Stemkantoor voor de verkiezing van leden van den Provincialen Raad van Oost-Java zitting houdt 562

Besluit van den Provincialen Raad, houdende voorschriften ingevolge de Java Provincie-Kiesordonnantie....... 563

Besluit van den Gouverneur, houdende aanvullende voorschrijften op de Java Provincie-Kiesordonnantie. . .. 576

VLIEGEREN.

Vliegerverordening Oost-Java.

Verordening tot regeling van het oplaten van vliegers en het vliegeren in de Provincie Oost-Java 595

Sluiten