Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verordening tot heffing van opcenten op de hoofdsommen der aanslagen in de Landsinkomstenbelasting, de Personeele Belasting en de Verponding in de Provincie Oost-Java.

(„OPCENTENVERORDENING PROVINCIE OOST-JAVA").

Verordening van 14 September 1932, goedgekeurd door den Gouverneur-Generaal bij besluit van 10 December d.a.v. No. 22 en vervolgens afgekondigd in het B.P.Ü. van 31 December 1932. Serie A No. 18).

De Provinciale Raad van Oost-Java stelt vast de volgende verordening:

Verordening tot heffing van opcenten op de hoofdsommen der aanslagen in de LaNDSINKOMSTENbelasting, de personeele belasting en de

Verponding in de Provincie Oost-Java. Artikel 1.

Ten behoeve van de Provincie Oost-Java worden opcenten geheven op de hoofdsommen van de aanslagen van natuurlijke personen in de Landsinkomstenbelasting en op de hoofdsommen van de aanslagen in de Personeele Belasting en de Verponding, begrepen in de voor het gebied van de Provincie Oost-Java vastgestelde kohieren.

Artikel 2.

De opcenten bedragen:

vier*) op de hoofdsommen der aanslagen in de Landsinkomstenbelasting;

vijf op de hoofdsommen der aanslagen in de Personeele Belasting; vijf op de hoofdsommen der aanslagen in de Verponding.

Artikel 3.

De opcenten op de hoofdsommen der aanslagen in de Landsinkomstenbelasting worden niet geheven, indien de hoofdsom van den aanslag, berekend over een vol jaar, minder bedraagt

dan f 11.75 *).

*) Bij ordonnantie in Staatsblad 1934 No. 691 (uittreksei achter deze

verordening opgenomen) verminderd tot drie terwijl het bedrag f 11.75, vermeld in artikel 3, is gebracht ol t 18. .

Sluiten