Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uittreksel uit de ordonnantie in Staatsblad 1934 No. 691.

1934 No. 601 BELASTINGEN. LOONBELASTING. INKOMSTENBELASTING. SOERAKARTA. JOGJAKARTA. Herziening van de opcentenverordeningen der autonome gemeenschappen en van de opcentenregeling in Staatsblad 1925 No. '250.

Artikel 1.

l)e verordeningen van de gemeenschappen, ingesteld op den voet van de artikelen 119, 121 en 123 der Indische Staatsregeling, strekkende tot heffing van opcenten op de hoofdsommen der aanslagen in de landsinkomstenbelasting, worden toegepast met inachtneming van het navolgende:

A. het aantal opcenten wordt

bij eene heffing van 3 tot en met 7 opcenten verminderd met 1,

bij eene heffing van 8 tot en met 11 opeenten verminderd met 2,

bij eene heffing van 12 tot en met 1.5 opcenten verminderd met 3,

bij eene heffing van 16 tot en met 10 opcenten verminderd met 4,

en bij eene heffing van 20 opcenten verminderd met 5.

B. voor het bedrag van den aanslag in hooldsom, berekend over een vol jaar, beneden hetwelk geen opcenten worden geheven, wordt gelezen het bedrag van den aanslag in hoofdsom, berekend volgens de ordonnantie in Staatsblad 1034 No. 612 over eenzelfde inkomen dan wel belastbare som, als de belastbare som waarover het bedrag van eerstbedoelden aanslag was berekend, met dien verstande, dat laatstbedoelde belastbare som zoo noodig naar beneden wordt afgerond tot volle sommen van f 100.—.

Artikel 2.

Met inachtneming van het bepaalde bij de artikelen 66 der Provincie-ordonnantie, 50 der Regentschaps-ordonnantie, 18 dei Stadsgemeente-ordonnantie en 14 van het Decentralisatiebesluit,

Sluiten