Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verordening op de heffing en invordering van een autobusbelasting in de Provincie Oost-Java (ā€˛VERORDENING AUTOBUSBELASTING OOST-JAVA").

Verordening van 14 Augustus 1929, goedgekeurd door den Gouverneur-Generaal bij besluit van 10 December d.a.v. No. 23 en vervolgens afgekondigd in het B.P.B. van 23 December 1929, Serie A No. 16.

De verordening is gewijzigd bij de verordening van 29 December 1930, welke laatste door den Gouverneur-Generaal is goedgekeurd bij besluit van 24 April 1931 No. 33 (Afg. B.P.B. van 9 Mei 1931, Serie A No. 6).

De Provinciale Raad van Oost-Java

stelt vast de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van een autobusbelasting in de Provincie Oost-Java.

Artikel 1.

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Ondernemer: iedere natuurlijke oi rechtspersoon, die voor eigen rekening uit winstbejag een of meer autobussen exploiteert, waaronder mede wordt verstaan het laten loopen dan wel tegen geldelijke vergoeding ter beschikking houden, verkrijgbaar stellen, aanbieden of afstaan;

b. Autobus: elk motorrijtuig, dat valt onder de bepalingen van het Motorreglement en kennelijk ingericht is voor het vervoer van meer dan zeven personen, het bedienend personeel inbegrepen.

Artikel 2.

In de Provincie Oost-Java wordt onder den naam van autobusbelasting een belasting geheven wegens het exploiteeren van autobussen over wegen binnen het gebied der Prov incie Oost-Java buiten de Stadsgemeenten.

Artikel 3.

Belastingplichtig is de ondernemer.

Sluiten