Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor motorrijtuigen, welke gehouden worden binnen één der in het gebied der Provincie gelegen stadsgemeenten en waarvoor bij den aanvang van de provinciale belastingperiode overeenkomstig deze verordening belasting verschuldigd is aan de Provincie alsmede in de stadsgemeente van vestiging krachtens een afzonderlijke motorrijtuigenbelastingverordening aan deze stadsgemeente, bedraagt de provinciale belasting een derde van het bovenstaand tarief.

Artikel 5.

Geen belasting is verschuldigd wegens het houden van:

a. motorrijtuigen door publiekrechtelijke lichamen, uitsluitend gebezigd ten behoeve van den publieken dienst, mits — politiemotorrijtuigen uitgezonderd — voerende een door den Gouverneur goedgekeurd onderscheidingsteeken, indien van dergelijke voertuigen van de Provincie Oost-Java wederkeerig door die lichamen geen belasting wordt geheven;

b. motorrijtuigen uitsluitend gebruikt voor en kennelijk ingericht ten behoeve van hospitaal- en ziekenverplegingsdienst;

c. motorrijtuigen, waarvoor een aanslag is of moet worden opgelegd ingevolge de verordening autobusbelasting Oost-Java;

d. motorrijtuigen, welke deel uitmaken van handelsvoorraad — niet bij andere in bewaring en uitsluitend bestemd voor den verkoop — van een fabrikant van of handelaar in motorrijtuigen, aan wien nummers, bedoeld in artikel 2 lid 2 van het Besluit van den Directeur van Binnenlandseh Bestuur van 30 Juni 1917 No. 1091/A (zoogenaamde serienummers) zijn uitgereikt, met dien verstande dat

voor de eerste drie serienummers voor één,

voor de eerste vijf serienummers voor twee,

voor de eerste zeven serienummers voor drie,

voor meer dan zeven serienummers voor vier 4/5 zits-auto's een aanslag wordt opgelegd.

e. [B.P.B. 1931, Serie A No. 12, i.w.g. 4 December 1931 *)]. motorrijtuigen, uitsluitend gebruikt voor en kennelijk ingericht ten behoeve van het blusschen van branden.

*) Terugwerkende kracht tot X Januari 1931 niet dien verstande, dat het nieuwe voorschrift voor het eerst van toepassing is geweest op aanslagen over het belastingjaar 1931.

Sluiten