Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 6.

(1) Het belastingjaar is het kalenderjaar.

(2) Indien de belastingplicht ontstaat na 1 Januari van eenig belastingjaar wordt de aanslag, behoudens het bepaaldebij lid (4) van dit artikel, berekend over de op het tijdstip van ontstaan nog niet ingetreden maanden van het belastingjaar.

(3) Als datum van ontstaan van den belastingplicht wordt aangenomen de datum, waarop het nummerbewijs, bedoeld in artikel 6 ten 2e van het Motorreglement, is uitgereikt.

(4) Geen aanslag wordt opgelegd aan den houder van een motorrijtuig, die in den loop van eenig jaar voor dat motorrijtuig belastingplichtig is geworden, indien een vorige houder voor dat motorrijtuig reeds over dit belastingjaar is ot had moeten zijn aangeslagen.

Artikel 7.

(1) Hij, die ingevolge de bepalingen dezer verordening op 1 Januari van eenig belastingjaar belastingplichtig is, moet daarvan voor het einde dier maand aangifte doen.

(2) [B.P.B. 1931, Serie A No. 12; i.w.g. 4 December 1931J. Hij, die na 1 Januari in den loop van eenig belastingjaar belastingplichtig wordt voor een motorrijtuig, moet daarvan aangifte doen binnen dertig dagen na den dag, waarop die belastingplicht is ontstaan.

(3) Geen aangifte behoeft te worden gedaan van motorrijtuigen, waarvoor ingevolge de verordening autobusbelasting Oost-Java een aanslag moet worden opgelegd.

(4) De aangifte geschiedt door inlevering van een aangittebiljet bij den Gouverneur, ├╝esverlangd wordt bij de inlevering

een ontvangstbewijs uitgereikt.

(5) De belastingplichtige is gehouden de in dit aangiftebiljet gestelde vragen schriftelijk, duidelijk, stellig en zonder voorbehoud naar waarheid te beantwoorden en dit antwoord te onderteekenen.

(6) Indien de belastingplichtige verklaart niet te kunnen schrijven, noch zijn handteekening tc kunnen zetten, geschiedt de invulling van het aangiftebiljet op zijn mondelinge aangifte door een der door de Gouverneur aan te wijzen ambtenaren te hunnen kantore, die daarna het biljet, na voorlezing, namens den belastingplichtige onderteekent in tegenwoordigheid van een door be-

Sluiten