Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. aan den belastingplichtige, die over het belastingjaar is aangeslagen in de wegenbelasting der Provincie Oost-Java tot het bedrag, waarvoor hij in genoemde wegenbelasting is aangeslagen naar het vervoer per vrachtauto, met dien verstande dat de ontheffing uitsluitend wordt verleend op den aanslag voor vrachtauto's;

b. aan den belastingplichtige, die ten genoegen van het College van Gedeputeerden aantoont, dat een motorrijtuig, waarvoor hij is aangeslagen, in den loop van het belastingjaar

1. voorgoed onbruikbaar is geworden;

2. niet meer wordt gehouden binnen het gebied der Provincie Oost-Java.

(2) De sub b bedoelde ontheffingen worden berekend over de volle maanden, die nog niet zijn ingetreden op den datum, sedert welken het motorrijtuig geacht moet worden voorgoed onbruikbaar te zijn, dan wel niet meer wordt gehouden binnen het gebied der Provincie Oost-Java.

(3) De ontheffingen volgens b van dit artikel moeten, onder inlevering van het in artikel 17 bedoelde merkteeken, zijn aangevraagd binnen drie maanden na de in lid (2) bedoelde data. Deze termijn is niet verbindend, indien wordt aangetoond, dat de inachtneming hiervan door bijzondere omstandigheden is verhinderd.

Artikel 17.

(1) [B.P.B. 1931, Serie A No. 12; i.w.g. 4 December 1931]. Voor elk motorrijtuig, waarvoor een aanslag is of zal worden opgelegd, alsmede voor de motorrijtuigen, waarvoor op grond van het bepaalde in artikel 5 sub a,b, d en e, en het vierde lid van artikel 6, geen belasting verschuldigd is, wordt den houder een merkteeken uitgereikt, hetwelk op een duidelijk zichtbare plaats aan de voorzijde van het motorrijtuig moet worden bevestigd.

(2) [B.P.B. 1931, Serie A No. 12; i.w.g. 4 December 1931]. Het merkteeken geldt voor het belastingjaar, waarvoor het is uitgereikt en gedurende de eerste twee maanden van het daaropvolgende belastingjaar met deze uitzonderingen, dat de geldigheidsduur bij ontheffing van den aanslag ingevolge artikel 16, lid (1), sub b, tot het tijdstip daarvan wordt beperkt en bij overgang van het motorrijtuig tot twee maanden na den datum van overgang.

Sluiten