Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3) Het merkteeken wordt kosteloos verstrekt.

(4) Indien een uitgereikt merkteeken verloren gaat, kan op daartoe strekkend verzoek tegen betaling van een berag van f2.— een duplicaat worden verstrekt.

Artikel 18.

(1) [B.P.B. 1931, Serie A No. 12; i.w.g. 4 December 1931]. Het is den houder verboden, de wegen binnen het gebied der Provincie te berijden of te doen berijden met een motorrijtuig, als in het eerste lid van artikel 17 bedoeld, dat niet voorzien is van het daarvoor vereischte merkteeken.

(2) Deze bepaling geldt niet voor de motorrijtuigen, bedoeld in artikel 5, sub c, dezer verordening.

(3) Het is verboden, zoolang men zich met een motorrijtuig, als in het eerste lid van artikel 17 bedoeld, op den weg bevindt, het aan dit vervoermiddel aangebrachte merkteeken, als bedoeld in het eerste lid van artikel 17, aan het gezicht te onttrekken of onkenbaar te maken.

(4) Het is verboden een merkteeken, als bedoeld in het eerste lid van artikel 17, te veranderen.

Artikel 19.

(1) De modellen van aangiftebiljetten, kohieren en aanslagbiljetten worden door het College van Gedeputeerden vastgesteld.

(2) Het College stelt jaarlijks het model vast van het in artikel 17 bedoelde merkteeken.

Artikel 20.

(1) Overtreding van de bepalingen van artikel 18, leden (1), (3) en (4), dezer verordening wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste honderd gulden of hechtenis van ten hoogste een maand.

(2) Indien ten tijde van het plegen der overtreding nog geen jaar is verloopen sedert een vroegere veroordeeling van den schuldige wegens overtreding onherroepelijk is geworden, kunnen de in het vorige lid bedoelde straffen tot het dubbele daarvan worden verhoogd.

(3) In geval de houder van het motorrijtuig, waarmede de overtreding is gepleegd, een rechtspersoon is, zijn de bestuurders van dien rechtspersoon aansprakelijk.

Sluiten