Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 21.

[B.P.B. 1931, Serie A No. 12; i.w.g. 4 December 1931]. Met het toezicht op de naleving van de bepalingen van artikel 18, leden (1), (3) en (4), dezer verordening zijn mede belast de Districtshoofden van den Provincialen Waterstaat en het hnn toegevoegd personeel.

Artikel 22.

(1) Deze verordening kan worden aangehaald als ā€˛Verordening motorrijtuigenbelasting Oost-Java".

(2) Zij treedt in werking met ingang van den dag na dien harer afkondiging in het Provinciaal Blad en werkt terug tot 1 Januari 1930.

Soerabaja, 25 October 1929.

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java, Hardeman.

Artikel 31, lid (2), van de Motorvoertuigenbelastingordannantie Java en Madoera 1933:

,,(2) Gerekend vanaf laatstgenoemden datum (1 Januari 1933) vervallen alle provinciale en gemeentelijke verordeningen op de heffing van belasting op het motorverkeer, behoudens ten aanzien van de krachtens die verordeningen over vorige belastingjaren verschuldigde belastingen".

Sluiten