Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4) Indien de aangever verklaart niet te kunnen schrijven, noch zijn handteekening te kunnen zetten, geschiedt de invulling van het aangiftebiljet op zijn mondelinge aangifte door een der door den Gouverneur aan te wijzen ambtenaren te hunnen kantore, die daarnna het biljet, na voorlezing, namens den belasting plichtige onderteekent in tegenwoordigheid van een dóór belastingplichtige voor te brengen getuige, welke getuige bedoeld biljet mede onderteekent.

(5) De benoodigde aangiftebiljetten zijn kosteloos verkrijgbaar ter Provinciale Secretarie.

Artikel 7.

(1) Indien een aangifte niet of niet volledig is gedaan en in geval van twijfel aan de juistheid eener aangifte, kan het College van Gedeputeerden ter verkrijging van de voor de vaststelling van den aanslag noodige gegevens alle inlichtingen vragen en inzage doen nemen van alle boeken en bescheiden van den belastingplichtige.

(2) Bij niet of niet volledige verschaffing der gevraagde gegevens of weigering van het verleenen der inzage van boeken en bescheiden door of vanwege belastingplichtige, stelt de Raad den aanslag vast op het bedrag, dat hem juist voorkomt.

Artikel 8.

(1) De aanslagen worden ten kohiere gebracht.

(2) Na de vaststelling van de kohieren worden aanslagbiljetten uitgereikt, welke, behalve het bedrag van den aanslag, onder meer moeten vermelden den naam van den onderneming, voor wier vervoer de aanslag is opgelegd.

Het aanslagbiljet kan worden uitgereikt aan den beheerder van de onderneming, waarop de aangifte betrekking heeft.

(3) De Gouverneur is bevoegd om schrijf- en rekenfouten bij de vaststelling van de kohieren begaan, te herstellen, echter na de uitreiking van het aanslagbiljet niet meer ten nadeele van den belastingschuldige.

Artikel 9.

(1) Indien eenig feit grond oplevert voor het vermoeden, dat een te lage aanslag is opgelegd of dat gedurende eenig belastingjaar een aanslag over dat jaar ten onrechte achterwege is gebleven, kan de te weinig geheven belasting worden nagevor-

Sluiten