Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, geheel of gedeeltelijk vrijstelling geven van verschuldigde of teruggave verleenen van betaalde belasting.

Artikel 13.

(1) Deze verordening kan worden aangehaald als „Verordening wegenbelasting Oost-Java".

(2) Zij treedt in werking met ingang van 1 Januari 1930, behoudens voor wat betreft de regeling en invordering van aanslagen betrekking hebbende op vóór dien datum reeds ingetreden belastingjaren.

Artikel 14.

Met ingang van 1 Januari 1930 worden ingetrokken de na te noemen verordeningen, zooals deze sedert zijn aangevuld of gewijzigd, behoudens voor wat betreft de regeling en de invordering van aanslagen betrekking hebbende op vóór dien datum reeds ingetreden belastingjaren:

a. Wegenbelastingverordening van den voormalige» Plaatselijken Raad van Bondowoso en Djember van 28 Februari 1910, Javasehe Courant van 1 April 1910 No. 26;

b. Verordening op de wegenbelasting van den voormaligen Plaatselijken Raad van Kediri en Blitar van 23 October 1917, Javasehe Courant van 11 December 1917 No. 99 en 21 December 1921 No. 102;

c. Verordening tot heffing en invordering eener wegenbelasting in het voormalig gewest Pasoeroean van 28 Maart 1918, Javasehe Courant van 2 September 1918 No. 71;

d. Wegenbelastingverordening van den voormaligen Plaatselijken Raad van Madioen en Ponorogo van 23 December 1922/9 Juni 1923, Extra Bijvoegsel No. 14 der Javasehe Courant van 13 Juli 1923 No. 56.

Soerabaja, 25 October 1929.

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java, Hardeman.

Artikel 31, lid (2), van de Motorvoertuigenbelastingordonnantie Java en Madoera 1933:

,,(2) Gerekend vanaf laatstgenoemden datum (1 Januari 1933) vervallen alle provinciale en gemeentelijke verordeningen op de heffing van belasting op het motorverkeer, behoudens ten aanzien van de krachtens die verordeningen over vorige belastingjaren verschuldigde belastingen".

Sluiten