Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezitter de wettige herkomst daarvan niet kan aantoonen, worden de hieronder aangeduide gebieden aangewezen, met inbegrip van de als grenzen daarvan aangenomen wegen en rivieren doch met uitzondering van de daarbinnen gelegen gebieden van Stadsgemeenten, Residentie- en Regentschapshoofdplaatsen :

I. In de Residentie Soerabaja:

het gedeelte van de Regentschappen Modjokerto en Djombang:

a gelegen ten noorden van de lijn, gevormd door de spoorbaan Kertosono—Soerabaja tot aan de kruising met den weg Watestanggoengan—Pelem, vervolgens door den weg Kertosono—Djombang—Ploso tot aan de kali Rrantas en vervolgens door die rivier stroomafwaarts;

b. begrensd door den weg van Modjoagoeng over Gemekan naar Soemengko, vervolgens Zuidwaarts den weg naar Djaboeng en het tracé van den weg van Djaboeng naar Pangloengan, vervolgens van dit punt Zuid-Westwaarts den weg naar Wonosalam en vervolgens in Noord-Westelijke en Noordelijke richting den weg van Wonosalam over Modjodoewoer en Modjoroto naar Gambiran, en van daar Oostwaarts den weg

tot Modjoagoeng;

c. in het terrein buiten de gebieden onder a en b omschreven: de dessagebieden, waarbinnen djatibosschen gelegen zijn alsmede de gebieden der daaraan grenzende desa's;

het gedeelte van het Regentschap Soerabaja:

d. gelegen in het onderdistrict Balongpanggang van het district Tjermee ten Zuiden van den weg Mantoep—Balongpanggang en ten Westen van den weg naar de desa Gewaras tot het snijpunt met de kali Lamongan;

e. gelegen in het district Sidajoe ten Noorden van de Solorivier ;

II. In de Residentie Bodjonegoro:

a. het gedeelte van die Residentie, begrensd door de lijn van liet snijpunt van de kali Pridjetan met de Regentschapsgrens Bodjonegoro—Lamongan, langs genoemde rivier in Oostelijke richting tot het snijpunt daarvan met den weg van Kedoengpring naar Soegio en Lamongan, vervolgens dien weg Oostwaarts tot aan den zijweg naar de desa German, deze

Sluiten