Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI. In de Residentie Besoeki:

a. de districten Bondowoso en Tamanan;

b. de onderdistricten Tanggarang van het district Bondowoso en Tjapen van het ditrict Wonosari;

c. het district Pradjekan, voor zoover gelegen ten Westen van de spoorlijn Bondowoso—Panaroekan;

d. het district Besoeki en het onderdistrict Kendit van het district Panaroekan;

e. de onderdistricten Banjoepoetih en Ardjasa van het district Soemberwaroe;

f. het onderdistrict Poeger van het district Poeger;

g. het district Woeloehan, voor zoover gelegen ten Westen van de kali Wonodjati en kali Senen en ten Oosten van de spoorlij n Kasij an—Rambipoedj i;

h. de onderdistricten Rambipoedj i en Mangli van het district Rambipoedji;

i. het onderdistrict Djenggawah van het district Rambipoedji, voor zoover gelegen ten Zuiden van den weg Daroengan 3— Kertonegoro en ten Westen van den weg Mangli—Amboeloe;

j. de onderdistricten Djember en Ardjasa van het district Djember, voor zoover gelegen ten Zuiden van de spoorbaan Rambipoedji —Kalisat en ten Westen van de kali Biting;

k. de onderdistricten Kalisat en Soekowono van het district Kalisat;

1. het onderdistrict Soemberdjambe van het district Kalisat, voor zoover gelegen ten Noorden van den weg Soekowono— Soemberdjambe en ten Westen van den weg Soemberd j am be —Pringgodani—Dj eroekdoewoer;

m. in het Regentschap Banjoewangi: het gebied, begrensd door den Indischen Oceaan en Straat Bali en verder door den weg van Moentjar over Srono, Tamanagoeng, Soemberwaroe, Tjloering, Djadjag, Karangasem, Gambiran naar Porolinggo, vandaar door de kali Porolinggo tot aan de samenvloeiing met de kali Baroe, voorts door een denkbeeldige rechte lijn in Oost-Westelijke richting tot aan de grens van de boschreserve Lemboe—Lampong—Tembakoer, vervolgens door de grens van genoemde boschreserve Zuidwaarts tot aan de kali Lampong en door de kali Lampong tot haar uitmonding in den Indischen Oceaan.

Sluiten