Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) De desa's, welker gebieden slechts gedeeltelijk in de aangewezen kringen zijn gelegen, worden geacht in haar geheel

daartoe te behooren. ^

(3) Van de tot de aangewezen kringen behoorende desa s

worden door de door den Gouverneur aan te wijzen ambtenaren onderdistrictsgewijs staten opgemaakt ter raadpleging door de

betrokken ambtenaren.

(4) Wanneer door wijziging der administratieve indeeling

of anderszins van de bij lid (1) aangewezen kringen onderdeden van gebieden worden afgescheiden of nieuwe gebieden daaraan toegevoegd, blijft de bestaande toestand gehandhaafd, totdat daarin bij nadere regeling zal worden voorzien.

Artikel '2.

Als wildhoutsoort, bedoeld in lid (1) van artikel 1, wordt aangewezen:

voor de kringen, aangegeven in artikel 1, lid (1) onder 1\ letter c: sandelhout.

Artikel '2 a.

/ B.P.B. 1936, Serie A No. 1; i.w.g. 21 Februari 1936].

Als houtsoort, voor het vervoer waarvan in onbewerkten staat binnen, uit, naar of door de bij artikel 1 dezer verordening aangewezen kringen krachtens artikel 60, lid (1) letter b, van de Boschverordening Java en Madoera 1932 — behoudens het bepaalde in artikel 60, lid (2), dier Boschverordening — een pas is vereischt, wordt aangewezen: sandelhout.

Artikel 3.

(1) [B.P.B. 1935, Serie A No. 6; i.w.g. 30 April 1935].

Een pas is vereischt voor het vervoer van onbewerkt wildhout binnen, uit, naar of door de hieronder krachtens artikel 60, lid (3) letter a, van de Boschverordening Java en Madoera 1032 aangeduide wildhoutpasgebieden met uitzondering echter van de daarbinnen gelegen djatibosschen:

in de Residentie Kediri:

de districten Kalangbret, Trenggalek en Karangan van het Regentschap Toeloengagoeng, alsmede de onderdistricten Cxrogol

Sluiten