Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. alle terreinen, waar maatregelen worden genomen voor een natuurlijke be- of herbebossching;

d. [ li.P.B. 1934, Serie A No. 9; i.w.g. 28 September 1934]. alle terreinen, welke intensief moeten worden beschermd.

(3) De in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde verboden moeten ter plaatse door of vanwege den betrokken boschbeheerder door middel van kenteekenen, waarvan het model door den Hoofdinspecteur, Hoofd van den Dienst van het Boschwezen, is goedgekeurd, op duidelijk zichtbare wijze worden kenbaar gemaakt.

(4) Het verzamelen, snijden of kappen van boschbijvoortbrengselen, bedoeld in lid (2) van dit artikel, is verboden tusschen zonsondergang en zonsopgang.

(5) Het is verboden het gesneden gras, de gesneden alangalang of glagah en de overige verzamelde boschbijvoortbrengselen te vervoeren met daartoe in het bosch gekapt, afgebroken of afgetrokken levend hout.

(6) Het is zonder—ingevolge artikel 64, lid (2), der Boschverordening Java en Madoera 1932 ten aanzien van de ingerichte bosschen door den betrokken boschbeheerder en overigens door den betrokken Resident verleende — vergunning verboden in de bosschen, behoorende tot:

a. de houtvesterij Ngawi, de zaden van alle in s Lands bosschen voorkomende boomsoorten te verzamelen;

b. de houtvesterij Ngandjoek, alle in lid (2) van dit artikel bedoelde boschbijvoortbrengselen, met uitzondering van gras, alang-alang en glagah te verzamelen, te snijden of te kappen onder bepaling, dat aan de vergunning tot het inzamelen van bamboe en rotan de betaling der in lid (9) van dit artikel bedoelde vergoeding is verbonden;

c. de boschbeheerseenheden Djombang, Blitar, Lawoe Ponorogo, Wilis—Toeloengagoeng—Trenggalek, Bondowoso, Djember en Banjoewangi, alle in lid (2) van dit artikel bedoelde boschvoortbrengselen te verzamelen, te snijden ol te kappen onder bepaling, dat in de boschbeheerseenheden Bondowoso, Djember en Banjoewangi geen vergunningen tot inzamelen van bamboe mogen worden uitgereikt en dat aan de vergunningen tot inzamelen van bamboe en rotan de betaling der in lid (9) van dit artikel bedoelde vergoeding is verbonden.

Sluiten