Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. [ B.P.B. 1934, Serie A No. 9; i.w.g. 28 September 1934]het is verboden het vee in het bosch te doen overnachten, tenzij in veekampen, door of vanwege den betrokken boschbeheerders aangewezen en behoorlijk ingericht. Deze veekampen moeten door de betrokken veehoeders worden onderhouden en onder toezicht worden gesteld van een voor zijn taak berekenden, door de betrokken veehoeders daarvoor aangestelden persoon.

(4) Het drijven van vee buiten de voor het openbaar verkeer opengestelde wegen, sleuven en paden wordt beschouwd als het laten weiden van vee.

Artikel 8.

(1) Het snijden van gras of ander veevoeder en het halen van strooisel is verboden in:

a. alle plantsoenen;

b. alle boschgedeelten, welke bestemd zijn om binnen de eerstvolgende 10 jaar kunstmatig te worden be- of herbeboscht;

c. alle terreinen, waar maatregelen worden genomen voor een natuurlijke be- of herbebossching;

d. [B.P.B. 1934, Serie A No. 9; i.w.g. 28 September 1934J. alle terreinen, welke intensief moeten worden beschermd;

e. de in stand te houden bosschen in de boschbeheerseenheden Lawoe—Ponorogo en Wilis—Toeloengagoeng—Trenggalek en in de boschbeheerseenheid Bondowoso, voor zoover omvattende de in stand te houden bosschen op den Jang, het Idjenplateau en van de Baloeranreserve, met uitzondering van de door den betrokken boschbeheerder aangewezen terreinen.

(2) Het in het vorige lid bedoelde verbod moet ter plaatse door of vanwege den betrokken boschbeheerder, door middel van kenteekenen, waarvan het model door den Hoofdinspecteur^ Hoofd van den Dienst van het Boschwezen, moet zijn goedgekeurd, op duidelijk zichtbare wijze worden kenbaar gemaakt.

(3) In de bosschen, niet vallende onder het eerste lid van dit artikel, mag de bevolking gras of ander veevoeder snijden of strooisel halen met inachtneming van de volgende voorSchriften :

a. het snijden van gras of ander veevoeder en het halen van strooisel is verboden tusschen zonsondergang en zonsopgang;

Sluiten