Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) Indien de Provincie kapitaal uit eigen middelen heeft verstrekt, wordt daarvoor door het bedrijf een jaarlijksche rente van 5% vergoed.

Artikel 5.

(1) Op de bezittingen van het bedrijf, welke uit het kapitaal zijn verkregen, wordt jaarlijks een bedrag afgeschreven, dat door den Raad, telkens bij de vaststelling van de begrooting, wordt bepaald.

(2) Het bedrag der afschrijving hiervoren bedoeld, wordt aan de Provincie uitgekeerd.

Van de boekhouding.

Artikel 6.

(1) De boekhouding wordt door het Hoofd der Bedrijven gevoerd en geschiedt naar de dubbele methode en op zoodanige wijze, dat zij een volledige verantwoording geeft van alle financieele handelingen en verder alle gegevens verschaft, die voor de beoordeeling van den gang van zaken bij het bedrijf noodzakelijk zijn.

(2) De dagelijksche administratie wordt door de plaatselijke beheerders gevoerd volgens aanwijzingen van het Hoofd der Bedrijven.

Van het kasbeheer.

Artikel 7.

(1) De betalingen voor het bedrijf worden gedaan door het Hoofd der Bedrijven of, onder zijn verantwoordelijkheid, door een door hem aan te wijzen, aan het bedrijf verbonden, ambtenaar of beambte.

(2) Het Hoofd der Bedrijven is met inachtneming van de voorschriften van het College van Gedeputeerden bevoegd tot alle uitgaven, verbonden aan de uitoefening van den dienst op den bestaanden voet, aan het dagelij ksch onderhoud van de bezittingen der bedrijven en aan de uitvoering van die buitengewone werken, welke naar raming geen grootere uitgaven vorderen dan f 1.000.— (duizend gulden).

(3) Alle betalingen boven de f 10.—- (tien gulden) mogen slechts geschieden tegen behoorlijk kwijtingsbewijs.

Sluiten