Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 8.

(1) De ontvangsten van het bedrijf worden geïnd door den plaatselijken beheerder of, onder zijn verantwoordelijkheid, door een door hem aan te wijzen, aan het bedrijf verbonden, ambtenaar of beambte.

(2) De voor ontvangst af te geven kwitantie wordt geteekend door den plaatselijken beheerder of, onder zijn verantwoordelijkheid, afgestempeld met zijn handteekeningstempel.

Van de saldi-balans.

Artikel 9.

Het Hoofd der Bedrijven dient maandelijks bij het College van Gedeputeerden een saldi-balans in.

Van de balans en verlies- en winstrekening.

Artikel 10.

Het Hoofd der Bedrijven dient jaarlijks vóór 1 April bij het College van Gedeputeerden in:

a. een balans van de bezittingen en schulden van het bedrijf op 31 December van het afgeloopen jaar;

b. een verlies- en winstrekening over het afgeloopen jaar, waarvan de indeeling overeenstemt met de door den Raad vastgestelde begrooting.

c. een algemeen verslag over het afgeloopen jaar;

d. een inventaris der aanwezige goederen;

e. een lijst van debiteuren en crediteuren op 31 December van het afgeloopen jaar.

Artikel 11.

Het College van Gedeputeerden dient de in artikel 10 bedoelde stukken, zoo noodig verbeterd, voor 1 Juni bij den Raad in.

Artikel 12.

De Raad stelt de balans en verlies- en winstrekening vast. Artikel 13.

Het besluit van den Raad tot de in artikel 12 bedoelde vaststelling strekt het Hoofd der Bedrijven en den plaatselijken beheerder tot ontlasting, behoudens later gebleken valschheid in stukken.

Sluiten