Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Instelling van een College van Gedeputeerden van den Provincialen Raad van Oost-Java.

Besluit van den Provincialen Raad van Oost-Java van 15 Januari 1929 No. P 3/2/18 (Opg. P.B. van 5 Maart 1929 No. 2), hetwelk voor zoover betreft de bezoldiging van de leden van het College door den Gouverneur-Generaal is goedgekeurd bij besluit van 29 Maart 1929 No. lx.

Het bedrag der bezoldiging is gewijzigd bij 's Raads besluit van 28 Juni 1930 No. A 1/2/23 (Opg. P.B. van 24 Juli 1930 No. 6), welke wijziging door den Gouverneur-Generaal is goedgekeurd bij besluit van 30 October 1930 No. 23.

De Provinciale Raad van Oost-Java,

Gelezen enz.;

Gehoord enz.;

Gelet op artikel 119, lid 3, der Indische Staatsregeling en op de artikelen 4, 20, 22 en 24 van de Provincie-Ordonnantie (Staatsblad 1924 No. 78), zooals die sedert is gewijzigd en aangevuld;

Heeft besloten:

Eerstelijk: Te benoemen een College van Gedeputeerden; Ten tweede: Te bepalen:

a. dat het aantal leden van het in artikel 1 van dit besluit bedoelde College vier bedraagt;

b. dat het aantal plaatsvervangende leden van dat College vier bedraagt;

Ten derde [P.B. 1930 No. 6]: Onder nadere goedkeuring van den Gouverneur-Generaal de maandelijksche bezoldiging \an de leden van meergenoemd College te bepalen op f 750. - (zeven honderd vijftig gulden) *).

Ten vierde enz.

Ten vijfde enz.

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java, Hardeman.

ï) Bij 's Raads besluit van 7 Januari 1932 No. A 1/1/11, goedgekeurd door den Gouverneur-Generaal bij besluit van 23 Mei d.a.v. No. 31, is de maandelijksche bezoldiging, gerekend van 1 Januari 1932 af, tijdelijk verlaagd met 10%.

Sluiten