Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Instructie voor het College van Gedeputeerden van den Provincialen Raad van Oost-Java.

Besluit van den Provincialen Raad van Oost-Java van 29 Juni 1932 No. W 8j 1/9 (Opg. B.P.B. van 10 Mei 1933, Serie A No. 6).

De Provinciale Raad van Oost-Java,

Gelezen enz.;

Gehoord enz.;

Heeft besloten:

Ten eerste: Vast te stellen de hieraan gehechte Instructie voor het College van Gedeputeerden van den Provinciale Raad van Oost-Java.

Ten tweede: Op de bij artikel 1 van dit besluit vastgestelde Instructie voor het College van Gedeputeerden van den Provincialen Raad van Oost-Java de goedkeuring van den GouverneurGeneraal aan te vragen.

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java, G. H. de Man.

Daar nopens de krachtens artikel 25, lid 1, der ProvincieOrdonnantie vereischte goedkeuring door den Gouverneur-Generaal binnen zes maanden na vaststelling van het bovenstaande besluit geen beslissing is genomen, wordt het krachtens het 2de lid van artikel 65 der Provincie-Ordonnantie geacht door den Gouverneur-Generaal te zijn goedgekeurd.

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java, G. H. de Man.

Sluiten