Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Instructie voor het College van Gedeputeerden van den Provincialen Raad van Oost-Java.

Artikel 1.

(1) Het College van Gedeputeerden vergadert, tenzij buitengewone omstandigheden dit mochten verhinderen, ten minste eenmaal in de week te Soerabaja in een der localen \an het Gouverneurskantoor.

(2) De leden van het College van Gedeputeerden moeten te Soerabaja woonachtig zijn, tenzij om gewichtige redenen anders door den Provincialen Raad wordt beslist.

(3) De leden van het College bepalen ieder voor zich afzonderlijk een dag in de week, waarop zij te Soerabaja door het publiek geraadpleegd kunnen worden. De dagbepaling wordt in het Provinciaal Blad bekend gemaakt.

Artikel 2.

(1) Ingeval is te voorzien, dat een Gedeputeerde tengevolge van afwezigheid buiten de Provincie of anderszins gedurende langer dan één maand verhinderd zal zijn, zijn werkzaamheden te verrichten, treedt zijn plaatsvervanger op tot waarneming zijner werkzaamheden.

(2) In geval ook deze verhinderd mocht zijn, wordt een der overige plaatsvervangende leden tot de waarneming daarvan aangezocht.

Artikel 3.

(1) Het College van Gedeputeerden stelt terstond en voorts na elke wijziging in zijn samenstelling zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden een verdeeling op van de opgedragen bestuurstaak. Deze verdeeling wordt bekend gemaakt in het Provinciaal Blad. De verdeeling geschiedt aldus, dat de \ oorzitter en ieder der leden de onderwerpen, betreffende het hem in het bijzonder toegewezen bestuursonderdeel, in voorstudie neemt en daaromtrent een voorstel doet, waarna de overigen schriftelijk of mondeling hun meening daarover kenbaar kunnen maaken.

(2) Een onderwerp, behandeld als omschreven in lid (1) van dit artikel, behoeft geen bespreking ter vergadering van het College, indien omtrent inhoud en vorm daarvan eenstemmigheid blijkt te bestaan.

Sluiten