Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3) Elk lid van het College van Gedeputeerden heeft ten aanzien van het hem speciaal toegewezen bestuursonderdeel en ten behoeve van de onderwerpen, die bij hem in voorstudie zijn, het recht zich ter fine van gewenschte inlichtingen en inzage van stukken rechtstreeks te wenden tot alle betrokken provinciale ambtenaren.

(4) Elk lid van het College van Gedeputeerden, dat belast is geweest met de voorstudie van een onderwerp, is tevens belast met het toezicht op de uitvoering van het besluit, dat daarvan het gevolg is.

Artikel 4.

(1) Dienstreizen binnen de Provincie worden door ieder der Gedeputeerden ondernomen, zoo dikwijls hem zulks noodig of gewenscht voorkomt in het bijzonder:

a. voor een goed inzicht in de hun (c.q. in het bijzonder) opgedragen bestuurstaak;

b. voor het vereischt toezicht op de uitvoering van Provinciale verordeningen of de dienstverrichtingen der diensthoofden;

c. voor een goede beoordeeling van bij het College aanhangig gemaakte geschillen of zaken van hooger beroep (onderzoek ter plaatse).

(2) Dienstreizen buiten de Provincie worden slechts ondernomen na een daartoe strekkend besluit van het College of ingevolge een opdracht van den Provincialen Raad.

Artikel 5.

(1) Het College van Gedeputeerden draagt zorg, dat alle voorstellen, welke het ingvolge het bepaalde in artikel 77 der Provincie-Ordonnantie doet, vergezeld worden van een behoorlijke toelichting en uiteenzetting der gronden, waarop de te nemen besluiten zullen rusten.

(2) Indien de voorbereiding van eenig onderwerp aan anderen is opgedragen, is het College van Gedeputeerden verplicht zich voortdurend van den stand dier voorbereiding op de hoogte te houden.

Artikel 6.

(1) Alle voorstellen worden met de daarbij behoorende toelichting door de zorg van het College van Gedeputeerden in het

Sluiten