Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Provinciaal Blad en zooveel mogelijk ten minste een week voor de vergadering van den Provincialen Raad, waarin zij in behandeling zullen worden genomen, in dien vorm of geroneographeerd aan ieder lid van den Raad toegezonden.

(2) Het College van Gedeputeerden draagt zorg, dat het ontwerp der begrooting van uitgaven en ontvangsten met de daartoe behoorende bescheiden zoo spoedig mogelijk in het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de begrooting zal dienen, aan de leden van den Provincialen Raad wordt toegezonden.

Artikel 7.

Ue tot den Provincialen Raad gerichte verzoekschriften, welke niet overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid van artikel 47 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van den Provincialen Raad van Oost-Java in handen van de vaste Commissie voor de verzoekschriften worden gesteld, moeten, indien het tijdstip van ontvangst dat nog toelaat, in de eerstvolgende vergadering van den Raad in beraadslaging worden gebracht.

Artikel 8.

Wanneer het College van Gedeputeerden ter uitvoering van verordeningen of besluiten algemeene nadere voorschriften heeft uit te vaardigen, worden deze in het Provinciaal Blad geplaatst.

Artikel 9.

(1) De verordeningen en besluiten van den Provincialen Raad, die de goedkeuring der Regeering behoeven, worden ten spoedigste, nadat zij zijn vastgesteld en de notulen van de desbetreffende vergadering zijn goedgekeurd, mét de noodige toe, lichtende bescheiden aan de Regeering toegezonden.

(2) Ingeval de goedkeuring wordt onthouden, is het College van Gedeputeerden verplicht het noodige voor te bereidenten einde aan de gerezen bedenkingen tegemoet te komen dan wel die te weerleggen; het College doet deswege in de eerstvolgende vergadering van den Provincialen Raad verslag en zoo mogelijk tevens de noodige voorstellen.

Artikel 10.

(1) Het College van Gedeputeerden geeft in elke eerstvolgende vergadering van den Provincialen Raad bèricht van de schorsing of vernietiging der door den Raad vastgestelde veror-

Sluiten