Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deningen of besluiten, terwijl het Gouvernementsbesluit, waarbij die schorsing of vernietiging is geschied, in het Provinciaal Blad wordt geplaatst, zoo spoedig mogelijk nadat bedoelde beslissing ter kennis van het College van Gedeputeerden zal zijn gekomen-

(2) Indien een verordening of besluit, door den Provincialen Raad vastgesteld, wordt geschorst of vernietigd, moet het College van Gedeputeerden ten spoedigste zoodanige nieuwe maatregelen voorbereiden en aan den Raad voordragen, als noodig zijn tot voorziening in de regeling van de zaak, welke behandeld werd in die geschorste of vernietigde verordening dan wel in dat geschorste of vernietigde besluit.

Artikel 11.

(1) Het College van Gedeputeerden is verplicht, ook voordat de machtiging van den Provincialen Raad tot het voeren van een rechtsgeding ten behoeve der Provincie is verkregen, alle conservatoire maatregelen, zoo in als buiten rechten, te nemen en te doen wat noodig is, ter voorkoming van verlies van rechten.

(2) Wanneer de Provincie in rechten wordt aangesproken, doet het College van Gedeputeerden verzoek tot uitstel van het geding, totdat de Provinciale Raad, nopens de voortzetting daarvan, zal kunnen zijn gehoord.

(3) Indien dit verzoek niet mocht worden toegestaan, gedraagt het College zich verder overeenkomstig de bepaling van lid (1) van dit artikel en vangt onder nadere goedkeuring van den Raad het geding aan, 'indien de ingestelde eisch het College voor redelijke tegenspraak vatbaar voorkomt.

Artikel 12.

(1) Het College van Gedeputeerden neemt ten aanzien van de provinciale middelen en eigendommen en andere bij de Provincie in beheer zijnde zaken alle maatregelen, waardoor een juiste uitvoering van het beheer daarvan verzekerd wordt.

(2) Het College doet een nauwkeurigen staat opmaken en bijhouden van de aan de Provincie toebehoorende onroerende goederen, schuldbrieven en vorderingen.

(3) Het College zorgt voorts, dat de titels betreffende de rechten en eigendommen der Provincie behoorlijk worden bewaard en dat daarvan een inventaris wordt opgemaakt en

Sluiten