Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijgehouden, welke, ter inzage van de leden van den Raad, ter Provinciale Secretarie aanwezig moet zijn.

Artikel 13.

Het College van Gedeputeerden zorgt, dat de door den Provincialen Raad aan te wijzen objecten worden verzekerd tegen brand- en/of andere schade, tenzij de Provinciale Raad mocht beslissen het risico voor eigen rekening te nemen.

Artikel 14.

(1) Het College van Gedeputeerden is belast met het recht streeksche toezicht op de verrichtingen van de Hoofden der Provinciale Diensten, wien door het College de verplichting wordt opgelegd maandelijks een overzicht te geven van den stand van zaken bij hun Dienst gedurende de laatst verloopen maand.

(2) Het College geeft voor eiken Dienst afzonderlijk den vorm aan, waarin de in het voorgaande lid bedoelde rapporten moeten worden opgemaakt.

(3) Het College maakt, voor zoover de Provinciale Raad ter zake geen beslissing heeft genomen, den inhoud dier rapporten kwartaalsgewij ze in het Provinciaal Blad bekend.

Artikel 15.

Het College van Gedeputeerden regelt, behoudens de terzake door de Regeering vastgestelde en vast te stellen bepalingen, in elk voorkomend geval de wijze en voorwaarden, waarop ambtenaren, wier aanstelling niet aan den Provincialen Raad is voorbebehouden, ter beschikking worden gesteld van een Stadsgemeente of Regentschap, dan wel met werkzaamheden ten behoeve van dusdanige gebiedsdeelen worden belast.

Artikel 16.

Het College van Gedeputeerden stelt jaarlijks een verslag van den toestand der Provincie en van de verrichtingen der bestuursorganen en diensten samen, waarvan een gedrukt exemplaar aan elk lid van den Provincialen Raad wordt uitgereikt.

Artikel 17.

(1) Voor zoover de beslissing der geschillen, door den Provincialen Raad aan het College van Gedeputeerden is opgedragen,

Sluiten