Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neemt het College die beslissing voor elk geval in het bijzonder en bij een met redenen omkleed besluit.

(2) De beslissing wordt in den regel in het Provinciaal Blad bekend gemaakt.

Artikel 18.

(1) Voor de* behandeling van geschillen, welker beslissing aan het College van Gedeputeerden is opgedragen, stelt het — voor zoover daaromtrent geen afwijkende voorschriften zijn gegeven — door hem in acht te nemen regelen vast, welke aan den Provincialen Raad worden medegedeeld en in het eerstvolgend nummer van het Provinciaal Blad openbaar gemaakt.

(2) De met redenen omkleede beslissing wordt aan de belanghebbenden, die stukken hebben ingediend of die in persoon of bij gemachtigde ter vergadering zijn verschenen, schriftelijk medegedeeld.

(3) Jaarlijks wordt in het verslag van den toestand der Provincie mededeeling gedaan van de belangrijkste beslissingen.

Sluiten