Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regeling voor de toekenning van reis- en verblijfkosten zoomede van een renteloos voorschot voor de aanschaffing van een automobiel voor de leden van het College van Gedeputeerden van den Provincialen Raad van Oost-Java

(‚ÄěREISREGELING GEDEPUTEERDEN PROVINCIE OOST-JAVA").

Besluit van den Provincialen Rad van Oost-Java van 8 December 1932 No. P 12/9/25 (Opg. B.P.B. van 31 December 1932, Serie A No. 19), zooals het is gewijzigd bij 's Raads besluiten van 23 Maart 1934 No. P 12/13/2 (Opg. B.P.B. van 28 April 1934, Serie A No. 3) en van 14 September 1934 No. P 12/28/12 (Opg. B.P.B. van 27 September 1934, Serie A No. 9).

De Provinciale Raad van Oost-Java,

Gelezen enz.;

Gelet op de Provincie-Ordonnantie (Staatsblad 1924 No. 78), zooals deze sedert is gewijzigd en aangevuld;

Heeft besloten:

I. Met buiten werkingstelling van alle daarmede strijdige bepalingen, vast te stellen de aan dit besluit gehechte ‚ÄěRegeling voor de toekenning van reis- en verblijfkosten, zoomede van een renteloos voorschot voor de aanschaffing van een automobiel, voor de leden van het College van Gedeputeerden".

II. Te bepalen, dat de onder I bedoelde regeling in werking treedt met ingang van de dagteekening van dit besluit en terugwerkt tot 1 Juli 1932.

III. Te gelasten, dat dit besluit en de daaraan gehechte regeling worden geplaatst in het Bijvoegsel van het Provinciaal Blad van Oost-Java.

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java, G. H. de Man.

Sluiten