Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regeling voor de toekenning van reis- en verblijfkosten zoomede van een renteloos voorschot voor de aanschaffing van een automobiel voor de leden van het College van Gedeputeerden.

Artikel 1.

(1) Aan de leden van het College van Gedeputeerden wordt op hun verzoek voor de aanschaffing van een voor dienstgebruik bestemden automobiel een renteloos voorschot op hun te verdienen bezoldiging verstrekt van ten hoogste f 3.000.— (drie duizend gulden).

(2) De toekenning en aanzuivering van het voorschot geschiedt overeenkomstig de in de „Automobielregeling Provincie Oost-Java" voor de in prijsklasse I gerangschikte hoofdambtenaren geldende voorwaarden.

(3) [B.P.B. 1934, Serie A No. 9], De leden van het College van Gedeputeerden, die van een eigen automobiel gebruik maken, genieten daarvoor een autotoelage van f 50.—- (vijftig gulden) 's maands en een vergoeding van f 0.06 (zes cent) per km voor binnen het gebied der Provincie Oost-Java in het belang van den dienst gemaakte reizen.

(4) De in lid (3) bedoelde regeling gaat in op den eersten van de maand, waarin de eigen automobiel voor den dienst in gebruik wordt genomen en eindigt op den laatsten van de maand, waarin de automobiel voor den dienst niet meer beschikbaar is. De uitbetaling der autotoelage geschiedt aan het begin der maand.

Artikel 2.

(1) De leden van het College van Gedeputeerden, die niet de beschikking hebben over een eigen automobiel, kunnen voor hun dienstreizen binnen het gebied der Provincie gebruik maken van een gehuurden automobiel. Overigens kunnen de leden voor deze dienstreizen gebruik maken van spoor of tram.

(2) [B.P.B. 1934, Serie A No. 3*)]. Voor reizen, welke op den voet van het vorige lid per automobiel — of per ander vervoermiddel — worden gedaan, bedraagt de vergoeding f 0.12 (twaalf cent) per afgelegden km.

*) Terugwerkende tot 1 Januari 1934.

Sluiten