Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3) Voor reizen, welke per spoor of tram worden gedaan, kunnen de kosten van vervoer in de hoogste klasse in rekening worden gebracht.

Artikel 3.

(1) Voor de berekening van de reiskosten voor reizen, welke per automobiel of ander vervoermiddel worden gedaan, gelden als maatstaf de werkelijk afgelegde afstanden.

(2) Bestaat de kilometeraanwijzing niet, dan wordt de juistheid der afstanden gecertificeerd door het College van Gedeputeerden.

(3) Gedeelten van kilometers worden voor volle kilometers berekend.

Artikel 4.

(1) De leden van het College van Gedeputeerden, die een dienstreis ondernemen, welke zich tot buiten het gebied der Provincie uitstrekt, kunnen hiertoe gebruik maken van spoor, tram

automobiel, vliegmachine of boot.

(2) [B.P.B. 1934, Serie A No. 3*)]. Voor de in het vorig

lid bedoelde reizen per automobiel worden vergoedingen genoten van f 0.06 (zes cent) en f 0.12 (twaalf cent) per afgelegden km, indien gebruik gemaakt wordt van onderscheidenlijk een eigen en ingehuurden automobiel. Voor de overige in het vorig lid bedoelde reizen kunnen de kosten van vervoer in de hoogste klasse in rekening worden gebracht.

Artikel 5 [B.P.B. 1934, Serie A No. 3 *)].

(1) Verblijfkosten ten bedrage van f 12.— (twaall gulden) worden toegekend bij overnachting buiten de Stadsgemeente Soerabaja met dien verstande, dat voor den dag, waarop de terugreis wordt volbracht, f 6.— (zes gulden) wordt toegekend.

(2) Heeft de heen- en de terugreis op een en denzeltden dag plaats, dan wordt eveneens een vergoeding voor de verblijfkosten van f 6.— (zes gulden) toegekend.

Artikel 6.

De leden van het College van Gedeputeerden moeten van hun recht op de hen ingevolge deze regeling toekomende reis- en

*) Terugwerkende tot 1 Januari 1934.

Sluiten