Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verordening, regelende de bezoldiging van de leden van het College van Gedeputeerden gedurende den tijd, dat zij worden vervangen, en de aan de plaatsvervangende leden toe te kennen vergoedingen („NADERE BEZOLDIGINGSREGELING GEDEPUTEERDEN PROVINCIE OOST-JAVA").

Verordening van 27 November 1934, goedgekeurd door den Gouverneur-Generaal bij besluit van 27 April 1935 No. 31 en vervolgens afgekondigd in het B.P.B. van 25 Mei 1935, Serie A No. 7.

De Provinciale Raad van Oost-Java stelt vast de volgende verordening:

Verordening, regelende de bezoldiging van de leden van het College van Gedeputeerden gedurende den tijd, dat zij worden vervangen, en de aan de plaatsvervangende leden toe te kennen vergoedingen.

Artikel 1.

(1) Indien een gedeputeerde wegens afwezigheid in het belang der Provincie wordt vervangen, blijft hij zijn aanspraak op normale bezoldiging gedurende den tijd zijner afwezigheid onverkort behouden.

(2) Indien een gedeputeerde wegens ziekte wordt vervangen, wordt zijn bezoldiging met ingang van de vierde maand der ziekte teruggebracht tot de helft zijner normale bezoldiging.

Artikel 2.

(1) Een plaatsvervangende gedeputeerde geniet voor iederen werkdag, dat hij de functie van gedeputeerde daadwerkelijk uitoefent, een vergoeding van f 25.— (vijf en twintig gulden).

(2) liet voorschrift van het tweede lid van artikel 24 der Provincie-Ordonnantie is, voor zoover betreft de daarin getroffen regeling ten aanzien van de zittinggelden en de verblijfkosten, ook van toepassing op een plaatsvervangenden gedeputeerde gedurende den tijd, dat hij de functie van gedeputeerde daadwerkelijk uitoefent.

Sluiten