Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenwel kan hij in dat tijdvak een autotoelage en de door hem gemaakte reis- en verblijfkosten in rekening brengen op den voet van de bij besluit van den Raad van 8 December 1932 No. P 12/9/25 (Bijvoegsel van het Provinciaal Blad van Oost-Java van 31 December 1932, Serie A No. 19) vastgestelde regeling, zooals deze nader is of zal worden aangevuld of gewijzigd.

Artikel 3.

Deze verordening, welke kan worden aangehaald als „Nadere bezoldigingsregeling Gedeputeerden Provincie Oost-Java", treedt in werking met ingang van den dag na dien harer afkondiging en werkt terug tot 1 Juni 1934.

Soerabaja, 27 November 1934.

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java, J. H. B. Kuneman.

Sluiten