Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verordening tot regeling van de winning van niet in artikel 1 der Indische Mijnwet genoemde delfstoffen in binnen de Provincie Oost-Java gelegen, tot het vrije Landsdomein behoorende, gronden

(„DELFSTOFFENVERORDENING PROVINCIE OOST-JAVA").

Verordening van 11 December 1934 (Afg. B.P.B. van 20 December 1934, Serie A No. 20).

De Provinciale Raad van Oost-Java stelt vast de volgende verordening:

Verordening tot regeling van de winning van niet in

artikel 1 der indische mljnwet genoemde delfstoffen in binnen de provincie OoST-

Java gelegen, tot het vrije Landsdomein

behoorende, gronden.

Artikel 1.

Onverminderd hetgeen bij de ordonnantie van 4 Juni 1926 ^Staatsblad No. 219) is bepaald ten aanzien van het winnen in 's Lands bosschen van niet in artikel 1 van de Indische Mijnwet genoemde delfstoffen en behoudens het bij lid (2) van artikel 16 dier wet aan den concessionaris toegekende beschikkingsrecht, is het verboden bedoelde delfstoffen te winnen in binnen de Provincie gelegen, tot het vrije Landsdomein behoorende gronden, tenzij daartoe door het College van Gedeputeerden vergunning is verleend.

Artikel 2.

(1) De aanvraag om een vergunning, als bedoeld in artikel 1, moet schriftelijk worden ingediend bij het College van

Gedeputeerden.

(2) De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

a. den naam, het beroep of ambt en de woonplaats oi plaats van vestiging van den aanvrager; voor zoover deze niet is gevestigd binnen de Provincie, moet aldaar onveranderlijk woonplaats worden gekozen;

Sluiten