Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. een opgave van de delfstoffen, als bedoeld in artikel 1, waarvan winning wordt verzocht;

c. een duidelijke omschrijving van het terrein, waaruit de winning van de ingevolge het bepaalde in letter b opgegeven delfstoffen wordt verlangd.

(3) Bij de aanvraag moet worden overlegd een schetskaart op een schaal van ten minste 1 : 5000, waarop zijn aangegeven de grenzen van het aangevraagde terrein en het vaste punt of de vaste punten, waaraan de hoekpunten van het terrein zijn vastgelegd.

(4) Onverminderd het bepaalde in de leden (2) en (3) van dit artikel is de aanvrager verplicht alle nader door het College van Gedeputeerden noodig geoordeelde gegevens alsnog op eerste aanvraag te verstrekken.

Artikel 3.

(1) Een vergunning, als bedoeld in artikel 1, wordt geweigerd, indien de aanvrager niet is:

a. Nederlander;

b. ingezetene van Nederland of Nedcrlandsch-Indië;

c. een vennootschap, gevestigd in Nederland of NederlandschIndië, waarvan, wat de naamlooze vennootschappen betreft, de eenige bestuurder of commissaris, dan wel, als er twee zijn, beiden, of, als er meer bestuurders zijn, de meerderheid alsook de meerderheid der commissarissen, en, wat vennootschappen onder eene firma en die bij wijze van geldschieting betreft, de eenige beheerende vennoot, dan wel, als er twee zijn, beiden, of, als er meer beheerende vennooten zijn, de meerderheid, Nederlanders dan wel ingezetenen van Nederlandsch-Indië zijn, de laatsten woonachtig in Nederlandsch-Indië of in Nederland, met dien verstande dat de niet in Nederlandsch-Indië gevestigde personen of vennootschappen aldaar behoorlijk moeten zijn vertegenwoordigd, en dat de in Nederlandsch-Indië gevestigde personen, de vertegenwoordigers in Nederlandsch-Indië van niet in Nederlandsch-Indië gevestigde personen en de in Nederlandsch-Indië gevestigde bestuurders of vertegenwoordigers van aldaar of in Nederland gevestigde vennootschappen bevoegd moeten zijn om verblijf te houden binnen de Provincie.

Sluiten