Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) Een vergunning, als bedoeld in artikel 1, kan worden geweigerd, indien:

a. het verzoekschrift niet de gegevens bevat, opgesomd in lid

(2) van artikel 2, of daarbij niet is overgelegd een schetskaart, als bedoeld in lid (3) van dat artikel, dan wel de aanvrager binnen den daarbij gestelden termijn niet voldoet aan het verzoek om de nadere gegevens, bedoeld in lid (4) van dat artikel;

b. redenen van openbare orde of algemeen belang zich tegen het verleenen daarvan verzetten.

(3) Weigering van een vergunning geschiedt bij een met redenen omkleed besluit.

Artikel 4.

(1) Aan een vergunning, als bedoeld in artikel 1, kunnen, onverminderd hetgeen ten aanzien van vergunningen voor binnen 's Lands bosschen gelegen terreinen is voorgeschreven bij de leden (1) en (2) van artikel 4 der ordonnantie van 4 Juni 1926 (Staatsblad No. 219), door het College van Gedeputeerden voorwaarden worden verbonden.

(2) Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze verordening is, indien redenen van openbare orde of algemeen belang zulks noodzakelijk of wenschelijk maken, het College van Gedeputeerden bevoegd de voorwaarden van een vergunning, als bedoeld in artikel 1, te wijzigen of aan te vullen, dan wel deze vergunning in te trekken of door een andere te vervangen.

Artikel 5.

(1) Voor het recht om de bij artikel 1 bedoelde delfstoffen te mogen winnen is, behalve in het geval bij lid (3) van dit artikel voorzien, aan de Provincie een door het College \an Gedeputeerden bij het vergunningsbesluiit vast te stellen jaarlijksche vergoeding verschuldigd van ten hoogste f 10. (tien gulden) per ha of een gedeelte daarvan, welke vergoeding telken jare vĂ³oi het einde der maand Februari bij vooruitbetaling in de Provinciale Kas moet worden gestort.

Na verleening van de vergunning moet deze vergoeding, berekend over zooveel twaalfden als het aantal maanden van het loopende jaar bedraagt, voor de eerste maal worden voldaan

Sluiten