Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnen drie maanden na dagteekening van het besluit, waarbij de vergunning is verleend.

(2) Van de in lid (1) gestelde verplichting tot betaling van eene vergoeding kan over ten hoogste de eerste drie jaren van den vergunningsduur door het College van Gedeputeerden in bijzondere gevallen vrijstelling worden verleend.

(3) Indien de in artikel 1 bedoelde vergunning is verleend aan het Land of aan een der binnen de Provincie gelegen zelfstandige gemeenschappen, en de winning van de in dat artikel bedoelde delfstoffen uitsluitend geschiedt ter voorziening in de eigen behoeften van deze publiekrechtelijke lichamen, blijft het bepaalde in lid (1) van dit artikel buiten toepassing..

Artikel 6.

(1) De vergunning, bedoeld in artikel 1, wordt op naam en met uitsluiting van anderen verleend voor den tijd van ten hoogste dertig achtereenvolgende jaren aan één persoon of één vennootschap en voor één aaneengesloten, tot het vrij Landsdomein behoorend terrein.

(2) Zij kan niet dan met toestemming van het College van Gedeputeerden en uitsluitend op één anderen persoon of één andere vennootschap, die voldoet aan de bij artikel 3, lid (1), gestelde eischen, worden overgedragen.

(3) De vergunning blijft, ingeval van overlijden van den vergunninghouder — voor zoover de daarbij verkregen rechten niet eerder kennelijk zijn prijsgegeven — gedurende een termijn van een jaar na den dag van overlijden voor de erfgenamen van kracht, gedurende welk tijdvak de erfgenamen in de gelegenheid worden gesteld, schriftelijk aan het College van Gedeputeerden de overschrijving der vergunning op den naam van een hunner te vragen, mits deze voldoet aan de bij artikel 3, lid (1), gestelde eischen.

Artikel 7.

(1) De vergunninghouder wordt geacht zich te hebben onderworpen aan de bij de vergunning gestelde voorschriften en voorwaarden, zoodra hij een van de handelingen verricht, welke bij die vergunning zijn voorgeschreven of toegestaan.

(2) Een verleende vergunning ontslaat den houder niet van de verplichting tot vergoeding van de schade, welke door ge-

Sluiten