Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laagspanningsnet: de onder- en bovengrondsehe leidingen, waarlangs electrische stroom wordt voortgeleid onder lage spanning.

Verdeelnet: de bovengrondsehe (en zoo aanwezig ondergrond sche) leidingen, waarlangs de electrische stroom wordt geleid naar de aansluitleidingen.

Nulleider: een der geleidingen van het net, welke in normaal bedrijf geen of slechts weinig spanning tegen de aarde heeft.

Aansluitleiding: de leiding van het verdeelnet af tot de aansluittoestellen.

(Huis)aansluiting: het samenstel van aansluitleiding en de aansluittoestellen.

Contróletoestel: elk toestel, dat het gebruik of verbruik begrenst, controleert of aanwijst.

Meter: het toestel, dat de hoeveelheid geleverden electrischen arbeid aanwijst.

Str oombegrenzer: het toestel, dat de mogelijkheid tot gelijktijdig arbeidsgebruik der installatie begrenst.

Installatie: de electrische leidingen met aangesloten toestellen achter de contröletoestellen van de aansluiting.

Groep: het kleinste deel van een installatie achter gemeenschappelijke zekeringen.

Eigendomsinstallatie: de installatie, welke het eigendom is van den verbruiker of huiseigenaar.

IIuurinstallatie: de installatie, welke het electriciteitsbedrijf in huur afgestaan heeft aan den verbruiker.

Installatievoorschriften: de door den Directeur van Gouvernementsbedrijven vastgestelde bijzondere installatievoorschriften, welke aangeven, op welke wijze de installatie moet worden uitgevoerd en aan welke eischen de te bezigen materialen moeten voldoen, en welke verder bevatten de voorschriften omtrent teekeningen en opgaven, welke door of namens aanvragers moeten worden ingediend, en omtrent het toezicht op de uitvoering en de keuringen van de installatie door het electriciteitsbedrijf, alsmede omtrent wijzigingen of uitbreidingen van aan te sluiten of aangesloten installaties.

Aanvrager: degene, die zich heeft aangemeld voor het betrekken van electrischen arbeid van het electriciteitsbedrijf.

Verbruiker: de natuurlijke of rechtspersoon, die van het electriciteitsbedrijf electrischen arbeid betrekt.

Sluiten