Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

Aanleg, uitbreiding, onderhoud en afbraak eener installatie.

Artikel 2.

Algemeene bepalingen.

(1) Behoudens het bepaalde in lid (2) van dit artikel is het een ieder verboden werkzaamheden, van welken aard ook, aan een installatie te verrichten.

('2) Werkzaamheden, als bedoeld in lid (1) van dit artikel, worden uitsluitend uitgevoerd door of vanwege het electriciteitsbedrijf. Echter zal aanleg, uitbreiding, onderhoud of afbraak van huisinstallaties ook door particulieren kunnen geschieden na daartoe verkregen vergunning van den beheerder.

(3) Een installatie wordt of blijft slechts aangesloten aan het verdeelnet, wanneer zij voldoet aan de installatievoorschriften.

Artikel 3.

Aanvraag tot aansluiting.

(1) Ter verkrijging van aansluiting aan het net of uitbreiding eener installatie dient de belanghebbende een aanvraag in tweevoud in op een kosteloos ten kantore van den beheerder te verkrijgen formulier.

(2) Zoo spoedig mogelijk na ontvangst eener aanvraag tot aansluiting of uitbreiding zendt de beheerder den aanvrager een formulier in tweevoud toe, vermeldende de voorwaarden van aansluiting. De aanvrager zendt een der exemplaren van dit formulier, ten bewijze dat hij met het daarin vermelde instemt, geteekend binnen één maand na ontvangst terug. Is hieraan door den aanvrager niet binnen dezen termijn voldaan, dan vervalt de aanvraag.

(3) De beheerder verleent den aanvrager desgewenscht de noodige hulp bij de invulling van de formulieren.

(4) Het College van Gedeputeerden stelt nadere voorschriften vast betreffende de behandeling van de aanvraag ter aansluiting of uitbreiding en de vooruitbetaling en verrekening van kosten daarvoor.

Artikel 4.

Aansluiting aan het net.

(1) Het maken van de aansluiting en het verbinden daarvan met de installatie geschiedt door of vanwege het electriciteitsbedrijf — tenzij de verbruiker een later tijdstip wenscht — binnen

Sluiten