Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vijf etmalen, nadat het in artikel 3, lid (2), bedoelde formulier geteekend is terugontvangen, indien het aan te sluiten perceel gelegen is aan een weg, waarlangs reeds een verdeelnet van voldoende afmetingen aanwezig is, en behoudens de voorwaarden der electrieiteitsvergunning en hetgeen in de installatievoorschriften omtrent de keuring der installatie is bepaald.

(2) Indien voor het aansluiten van een installatie uitbreiding der leidingnetten van het electriciteitsbedrijf noodig is, zal de beheerder een waarborg kunnen vorderen voor de uit die aansluiting te verkrijgen bruto-inkomsten, of wel een bijdrage in de uitbreidingskosten.

(3) Voor elke installatie, welke voor het eerst, of na volledige afbraak der huisaansluiting opnieuw wordt aangesloten, moet de aanvrager een bijdrage in de aansluitingskosten betalen aan het electriciteitsbedrijf. Deze bijdrage wordt berekend volgens de daarvoor in de tarieven vastgestelde grondslagen.

Artikel 5.

Plaats en soort der aansluiting.

(1) Ue plaats en de soort der aansluitleiding en van de bijbehoorende toestellen der aansluiting en zoonoodig van den transformator worden bepaald door den beheerder na overleg met den aanvrager. De aanvrager stelt tot genoegen van het electriciteitsbedrijf de noodige ruimte en afscheidingen beschikbaar. De plaats van de contröletoestellen moet zoodanig zijn, dat het mechanisme en de werking geen nadeeligen invloed daarvan kunnen ondervinden. Aansluit- en contröletoestellen moeten bij voorkeur kunnen worden bevestigd tegen een vasten, gemetselden wand en wel zoodanig, dat zij gemakkelijk kunnen worden bediend, afgelezen en onderzocht.

(2) Installaties met een maximumbelasting van meer dan tien kilovoltampère en die, welke een te groot spanningsverlies, hinder of stoornis in het laagspanningsnet kunnen veroorzaken, moeten op verlangen van den beheerder op het hoogspanningsverdeelnet worden aangesloten door middel van tussehenschakeling van een transformator, welke door liet electriciteitsbedrijf wordt geplaatst.

(3) Verbruikstoestellen met een maximumbelasting van meer dan vijftig kilovoltampère kunnen met goedvinden van den aanvrager op het hoogspanningsverdeelnet worden aangesloten.

Sluiten