Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4) De aansluiting is eigendom van het electriciteitsbedrijf.

(5) Het electriciteitsbedrijf is gerechtigd van een aansluit leiding uit aan naburige perceelen electrischen arbeid te leveren.

Artikel 6.

Onderhoud der aansluiting.

(1) Het onderhoud der aansluiting, alsmede de werkzaamheden tot herstel en wijziging der aansluiting geschieden uitsluitend door of vanwege en voor rekening van het electriciteitsbedrijf, behoudens de bepaling van het volgende lid van dit artikel.

(2) Beschadigingen aan de aansluiting, welke toe te schrijven zijn aan schuld of nalatigheid van de verbruiker, worden voor zijn rekening door het eleetrieiteitsbedrijl hersteld.

(3) De verbruiker is verplicht om waargenomen gebreken of storingen aan de aansluiting onmiddellijk ter kennis van het electriciteitsbedrijf te brengen.

(4) Het electriciteitsbedrijf is verplicht ten spoedigste na het ontvangen der kennisgeving de noodige herstellingen te doen uitvoeren.

(5) Voor zoover zulks ten behoeve van de aansluiting wensehelijk is, is het electriciteitsbedrijf verplicht het snoeien en kappen kosteloos voor den verbruiker uit te voeren ten spoedigste na het ontvangen van een desbetreffende kennisgeving

van den verbruiker.

(6) De verbruiker laat het electriciteitsbedrijf toe om alle electrische leidingen vrij te houden van op zijn erf groeiend ot zich aldaar bevindend geboomte.

Artikel 7.

Onderhoud en uitbreiding der installaties.

(1) Onderhoud, herstellingen, vernieuwingen, uitbreiding en wijzigingen van eigendomsinstallaties komen geheel ten laste

van den eigenaar.

(2) [B.P.B. 1933, Serie A No. 4; i.w.g. 2 April 1933*)]. Onderhoud en uitbreiding van huurinstallaties geschieden door of vanwege en voor rekening van het electriciteitsbedrijf. Wijziging van huurinstallaties geschiedt door of vanwege liet electriciteitsbedrijf en voor rekening van den gebruiker.

Herstellingen aan en/of vernieuwingen van eenig deel der huurinstallatie, welke het gevolg zijn van een verkeerd of onzaak-

*) Terugwerkende kracht tot 1 April 1933.

Sluiten