Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 10.

Onderzoek enz. van controletoestellen vanwege het

elektriciteitsbedrijf.

(1) De contröletoestellen kunnen op last van den beheerder te allen tijde worden onderzocht na voorafgaande kennisgeving aan den verbruiker.

(2) Indien daarbij een beschadiging wordt vastgesteld, betaalt de verbruiker de kosten van herstel der beschadiging of van een daardoor noodzakelijk geworden vernieuwing van het controletoestel, tenzij de verbruiker kan aantoonen, dat de beschadiging niet aan zijn schuld is te wijten.

HOOFDSTUK IV.

Waarborgsommen.

Artikel 11.

Storting.

(1) Alvorens aan eenige aanvraag tot stroomlevering gevolg wordt gegeven, moet de aanvrager tegen ontvangstbewijs een waarborgsom storten, bedragende ten hoogste de door den beheerder geschatte som der maandehjksche electriciteitsrekening.

(2) Deze waarborgsom, waarover geen rente wordt vergoed, berust bij het electriciteitsbedrijf. Zij strekt tot zekerheid voor de nakoming van alle geldelijke verplichtingen van den verbruiker

krachtens deze verordening.

(3) De beheerder is te allen tijde bevoegd in het bedrag van de waarborgsom wijziging te brengen, indien zulks noodzakelijk is tot het veiligstellen van de verschuldigde electriciteitsgelden.

(4) Publiekrechtelijke lichamen zijn geen waarborgsom verschuldigd.

Artikel 12.

Verrekening.

(1) De waarborgsom kan worden aangewend tot voldoening van alle vorderingen, welke het electriciteitsbedrijf uit hoofde van de bepalingen dezer verordening op den verbruiker verkrijgt. Indien zij daartoe, geheel of gedeeltelijk, is gebruikt, is de verbruiker verplicht haar binnen vier dagen na aanzegging aan te vullen.

Sluiten