Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) Bij het eindigen van de stroomlevering wordt de waarborgsom aan den verbruiker terugbetaald, behoudens verrekening met vorderingen, welke het eleetriciteitsbedrijf nog op den verbruiker mocht hebben krachtens de bepalingen dezer verordening.

(3) Is de waarborgsom of het overschot daarvan niet opgevorderd binnen één jaar, nadat de stroomlevering is geëindigd, dan vervalt zij aan het eleetriciteitsbedrijf.

HOOFDSTUK V.

Opzegging en afsluiting.

Artikel 13.

Opzegging der aansluiting.

(1) De verbruiker, die geen levering van electrischen arbeid meer verlangt, of die een perceel verlaat, is verplicht hiervan tenminste drie dagen te voren mondeling of schriftelijk kennis te geven aan den beheerder en gelegenheid te geven tot het geheel of gedeeltelijk wegnemen der aan het eleetriciteitsbedrijf behoorende leidingen en toestellen. Een mondelinge opzegging, die niet ten kantore van den beheerder is gedaan, moet binnen drie dagen schriftelijk bevestigd worden.

(2) De aansprakelijkheid van den verbruiker voor de geregelde voldoening van de door hem overeenkomstig de voorschriften dezer verordening verschuldigde electriciteitsgelden en kosten voor verrichte werkzaamheden houdt eerst op na afsluiting van den electrischen stroom, doch in elk geval op den dag van beëindiging der aansluiting, aangegeven in de kennisgeving, bedoeld in lid (1) van dit artikel.

Artikel 14.

Afsluiting.

(1) Afsluiting van den electrischen stroom geschiedt door of vanwege den beheerder op verzoek van den verbruiker.

(2) Afsluiting van den electrischen stroom tegen den wil van den verbruiker door of vanwege den beheerder kan geschieden:

a. bij wanbetaling der verschuldigde electriciteitsgelden en

kosten voor verrichte werkzaamheden;

b. bij beschadiging of misbruik van de aansluitleiding, aansluiting of installatie;

Sluiten