Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. bij misbruik van stroomafneming;

d. bij verbreking van zegels, aangebracht aan de contröletoestellen;

e. bij weigering van toegang aan een der in artikel 33, lid (1), bedoelde personen tot de plaatsen, waar zich leidingen of contróletoestellen bevinden.

HOOFDSTUK VI.

Stelsel van stroomlevering.

Artikel 15.

Draaistroom.

Het eleetriciteitsbedrijf levert tegen algemeen geldende tarieven draaistroom (drie-fasen-wisselstroom) van 50 perioden (100 poolwisselingen) per seconde.

Artikel 16.

Spanning.

(1) De spanning van het laagspanningsnet bedraagt ongeveer 220 Volt tusschen de drie-fase-leiders onderling, en ongeveer 127 Volt tusschen elk der fase-leiders en den nulleider. De

nulleider is geaard.

(2) De spanning van het hoogspanningsnet bedraagt ongeveer 6000 Volt tusschen de drie-fase-leiders onderling.

HOOFDSTUK VII.

Tarieven.

Artikel 17.

Tariefkeuze.

Het elecriciteitsbedrijf levert electrischen arbeid volgens de in deze verordening vastgestelde aansluitingsvoorwaarden tegen een der volgende tarieven naar keuze van den verbruiker.

Artikel 18.

Verrekening.

(1) Alle tarieven gelden voor afrekening per kalendermaand.

(2) Indien de levering begint of eindigt in den loop van een kalendermaand, zullen van de vaste maandbedragen — met uitzondering van klantrecht — zooveel één dertigste deelen wor-

Sluiten