Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(zestig cent) per maand, verhoogd met f 0.10 (tien cent) voor elke vijf meter, of gedeelte daarvan, waarmede een gemiddelde leidinglengte van tien meter per punt van stroomafneming wordt overschreden;

b. de verbruiker volgens het tarief C boven dat tarief verschuldigd is een leidinghuur van f 0.20 (twintig cent) per lichtpunt per maand.

(3) Indien het gebruik van een huurinstallatie begint of eindigt in den loop van een kalendermaand, is het volle bedrag aan leidinghuur over die maand door den gebruiker verschuldigd.

(4) De verschuldigde leidinghuur moet worden voldaan in de maand, volgende op die, waarover huur verschuldigd is.

(5) De huurinstallatie kan desgewenscht overgaan in den eigendom van den gebruiker of huiseigenaar tegen betaling van een tusschen partijen overeen te komen koopsom.

Artikel 24.

Wijzigingen in tarief en/of aansluitwaarde.

(1) Bij wisseling van het tarief en bij wijziging van de aansluitwaarde, wordt voor verwisseling van de contróletoestellen, omschakeling en administratie een bedrag van f 2.50 (twee gulden vijftig cent) in rekening gebracht.

(2) Het electriciteitsbedrijf is niet verplicht de noodige wijzigingen aan de installatie voor het einde van het loopende kalenderkwartaal tot stand te brengen.

Artikel 25.

Onderzoek van controletoestellen.

(1) Voor het onderzoek van een contröletoestel op verzoek wordt in rekening gebracht een bedrag van f 1.50 (één gulden vijftig cent), wanneer de kosten daarvan ingevolge het bepaalde in artikel 9 door den verbruiker moeten worden gedragen.

(2) Voor de verwisseling en het onderzoek van een contröletoestel op verzoek wordt in rekening gebracht een bedrag van f 2.50 (twee gulden vijftig cent), wanneer de kosten daarvan ingevolge het bepaalde in artikel 9 door den verbruiker moeten worden gedragen.

Sluiten