Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) De opneming van de aanwijzing dier toestellen geschiedt in den regel eens per maand, doch kan ook meermalen in een maand plaats hebben.

(3) Van de afgelezen cijfers wordt bij de opneming schriftelijk kennis gegeven aan den verbruiker.

(4) Blijkt, dat een contröletoestel meer dan 5 ten honderd te veel of te weinig aanwijst, dan wordt op de electriciteitsrekening voor het stroomverbruik over de laatste maand het gemiddelde van de aanwijzingen der drie voorgaande maanden berekend.

Kan deze wijze van berekening niet naar billijkheid worden toegepast, dan wordt de aanwijzing vanwege den beheerder naar billijkheid geschat en de rekening naar deze geschatte aanwijzing vastgesteld, behoudens beroep binnen een maand van den verbruiker op het College van Gedeputeerden.

(5) Blijkt, dat de afsluiting van een contröletoestel is verbroken of de zegels zijn geschonden, of dat op eenigerlei wijze de aanwijzing opzettelijk is beïnvloed, of buiten voorkennis van den beheerder eenige verbinding vóór de contróletoestellen is tot stand gebracht, dan zal door of vanwege den beheerder van den verbruiker betaling kunnen gevorderd worden van een bedrag, te berekenen naar een gebruik van de aansluitwaarde der rechtmatig en onrechtmatig aangesloten installatie gedurende ten hoogste 720 uren, onverminderd de kosten van onderzoek, herstelling en/of herplaatsing der contróletoestellen en ongeacht een in te stellen strafrechtelijke vervolging.

Artikel 28.

Invordering der electriciteitsrekening.

(1) De invordering van het ingevolge de stroomlevering verschuldigde geschiedt maandelijks tegen kwijtingsbewijs, dat een behoorlijke specificatie bevat van de samenstellende bedragen.

(2) De berekeningen voor geleverde electrischen arbeid, zoomede voor alles, wat uit anderen hoofde verschuldigd is, worden op een der eerste dagen van de maand volgende op die, waarover de rekening loopt, aan belanghebbenden toegezonden.

(3) De rekeningen moeten worden voldaan vóór of op den 15den van de maand, waarin zij zijn verzonden.

Sluiten