Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4) Bij niet tijdige voldoening wordt een schriftelijke herinnering aangeteekend verzonden, waarvoor f 0.35 (vijf en dertig cent) in rekening wordt gebracht, tegelijk met de oorspronkelijke

rekening te betalen.

(5) Is vóór of op den 20sten der maand geen betaling gevolgd, dan wordt de rekening met tien ten honderd verhoogd, waarvan aan den betrokkene onmiddellijk wordt kennis gegeven.

(6) Volgt vóór of op den 25sten der maand nog geen betaling dan wordt de aansluiting wegens wanbetaling afgesloten.

(7) De aansluiting wordt alsdan niet hersteld, voordat betaling heeft plaats gehad van het verschuldigde, verhoogd met de kosten van verbreking en opnieuw aansluiting volgens het vastgestelde tarief, alsook eventueel met de kosten van gerechtelijke invordering.

Artikel '29.

Betaling van de electriciteitsrekening.

(1) De voldoening van alle rekeningen moet geschieden ten kantore van den beheerder of op andere door het Hoofd der Bedrijven aan te wijzen plaatsen.

(2) Op de rekenigen wordt vermeld, waar en op welke dagen en uren tot voldoening daarvan gelegenheid bestaat.

HOOFDSTUK IX.

Storingen.

Artikel 30.

Tijdelijke onderbreking van stroomlevering.

(1) De levering van electrischen arbeid kan worden onderbroken ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden in het belang van het electriciteitsbedrijf.

(2) Zoo veel mogelijk worden de betrokken verbruikers vooraf kennis gegeven van een onderbreking van de stroomlevering en van den vermoedelijken duur daarvan, wanneer deze ten behoeve van het bedrijf noodig is.

(3) Wanneer een verbruiker tijdelijk gedurende meer dan veertien dagen geen electrischen arbeid wenscht te gebruiken, kan op zijn schriftelijk verzoek de stroomtoevoer naar zijn installatie worden onderbroken gedurende een door hem te bepalen tijdsruimte; afsluiting en opnieuw aansluiting worden berekend volgens het vastgestelde tarief.

Sluiten