Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4) Onderbreking van de stroomlevering, uit welken hoofde ook, geeft den verbruiker op geen andere wijze recht op schadevergoeding door het electriciteitsbedrijf dan door middel van aftrek van een evenredig deel van de vaste periodieke bedragen, met uitzondering van het klantrecht.

Deze aftrek wordt alleen toegepast, wanneer een onderbreking langer dan drie uren heeft geduurd of meerdere onderbrekingen in een maand te zamen langer dan tien uren hebben geduurd.

Artikel 31.

Vrijwaring.

Het electriciteitsbedrijf is niet aansprakelijk voor schade of hinder als gevolg van de al of niet levering van electrischen arbeid, of voortvloeiende uit het gebruik der leidingen.

HOOFDSTUK X.

Strafbepalingen en opsporingen.

Artikel 32.

Overtredingen.

(1) Overtreding van de verbodsbepaling, gesteld bij artikel 2, lid (1), wordt gestraft met geldboete van ten hoogste honderd gulden.

(2) Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verloopen, sedert een vroegere veroordeeling van den schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan de in het vorig lid van dit artikel bedoelde straf tot het dubbele van het daarbij gestelde maximum worden verhoogd.

(3) Ten aanzien van rechtspersonen wordt de verbodsbepaling, gesteld bij artikel 2, lid (1), dezer verordening, geacht te zijn gericht tegen de bestuurders van die rechtspersonen.

Artikel 33.

Opsporing en toezicht.

(1) Met het opsporen van de overtredingen en de zorg voor de naleving der bepalingen van deze verordening zijn mede belast de ambtenaren en beambten van den Centralen Bedrijvendienst.

(2) De ambtenaren en beambten, genoemd in lid (1) van dit artikel, zijn bevoegd tot het opsporen van overtredingen: te

Sluiten