Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorschriften betreffende de inrichting en den vorm der begrooting van uitgaven en ontvangsten en der begrootingsrekening voor de Provincie Oost-Java, zoomede van de bescheiden, welke bij die begrooting en begrootingsrekening behooren te worden overgelegd.

Besluit van den Provincialen Raad van Oost-Java van 15 Augustus 1929 No. C 1/1/12 (Opg. B.P.B. van 4 September 1929 No. 7).

De Provinciale Raad van Oost-Java,

Gelezen enz.;

Gehoord enz.;

Gelet op artikel 82 der Provincie-Ordonnantie (Staatsblad 1924 No. 78), zooals deze sedert is gewijzigd en aangevuld;

Heeft besloten le. tot vaststelling der bij dit besluit behoorende: „Begrootings-

en rekeningsvoorschriften Provincie Oost-Java"; 2e. te bepalen, dat dit besluit in werking treedt met ingang van den dag, volgende op dien der vaststelling.

Afschrift enz.

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java, Hardeman.

Sluiten